O podjetju

PREDSTAVITEV

Podjetje Recinko, d. o. o., Kočevje je kapitalska družba z omejeno odgovornostjo in ima status invalidskega podjetja. Družba je bila ustanovljena leta 1996 in si istega leta tudi pridobila status invalidskega podjetja. Ustanovitelji družbe so bile gospodarske družbe in občina Kočevje. Osnovni namen ustanovitve družbe je bilo produktivno zaposlovanje delovnih invalidov, za katere v matičnih podjetjih niso razpolagali z ustreznimi delovnimi mesti. Družba je začela poslovati zgolj z nekaterimi prenesenimi storitvenimi programi družbenikov brez lastnih poslovnih resursov, prostorov in opreme. V minulih letih je družba prehodila celotno pot razvoja in se od majhne družbe s 15 zaposlenimi razvila v družbo z več kot 120 zaposlenimi. Zaradi specifičnega poslanstva družbe, ki izhaja iz statusa invalidskega podjetja (nad 50 % zaposlenih je invalidov), se je družba razvijala in širila v različne dejavnosti in področja poslovanja. Takšna usmeritev omogoča zagotavljanje večjega števila delovnih mest, ki so primerne za zaposlitev težje zaposljivih ljudi oziroma delavcev z omejenimi delovnimi zmožnostmi.

Dejavnosti so razdeljene na posamezne organizacijske enote, in sicer:

OE ŠIVILJSTVO
 • copati
 • tekstilni izdelki
 • pranje in likanje
 • gojenje gozdov
 • storitve
 • sečna in spravilo
 • lesna predelava
 • upravljanje stavb
OE POSREDOVANJE DELAVCEV

Posamezne organizacijske enote so organizirane kot stroškovni profitni centri.

Podjetje je v letu 2009 prejelo certifikat kakovosti ISO 9001:2008. V letu 2017 je prejelo certifikat kakovosti ISO 9001:2015. Obseg certifikacije zajema razvoj, proizvodnjo in prodajo delovnih in zaščitnih oblačil ter drugih tekstilnih izdelkov. V letu 2015 je podjetje pridobilo Certifikat kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje«.

Poslanstvo

Recinko, d. o. o., Kočevje, je invalidsko podjetje, predano zaposlovanju težko zaposljivih delovnih invalidov. Želi uresničevati poslanstvo družbe, ki je:

 • ustrezno, dolgoročno in produktivno zaposlovanje, usposabljanje in izobraževanje delovnih invalidov,
 • ustvarjanje in razvijanje novih programov z višjo dodano vrednostjo z namenom doseganja ugodnih ekonomskih rezultatov in zagotavljanje novih delovnih mest,
 • z odgovornim in strokovnim izvajanjem nalog v okviru vseh programov družbe ter s skrbnim ravnovesjem kapitala, socialne komponente in družbe, zagotavljati enake možnosti in enako obravnavo vseh zaposlenih ter tako prispevati k boljšemu življenju posameznikov, lokalnega okolja in družbe v celoti.

Vizija

Biti eno izmed večjih in prepoznavnih invalidskih podjetij, v katerem bodo rezultati našega dela in partnerski odnos z naročniki in poslovnimi partnerji porok za nadaljnji razvoj podjetja.

Ostati sodobno, razvojno usmerjeno učeče se podjetje, ki bo s svojimi izdelki in storitvami povečalo svojo konkurenčno sposobnost in tržni delež tako na lokalnem kot širšem območju. Na teh osnovah graditi zadovoljstvo naših strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih v podjetju. Pri delu voditi skrb za ohranjanje delovnih mest, za zdravje ljudi, njihovo varnost, ohranitev okolja in zagotavljanje čim višje ravni kakovosti življenja nasploh.